top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА НА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

 1. Загальні положення

 

1.1 Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) в особі Центру практики усвідомленості Life in Flow (ФОП Бойченко М.В.), і Замовником (фізичною або юридичною особою), який прийняв публічну пропозицію (оферту) про укладення Договору.

1.2 Відповідно до Цивільного Кодексу України в разі прийняття викладених нижче умов Договору та оплати послуг за Договором, фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї оферти, стає "Замовником", а Виконавець і Замовник спільно - "Сторонами" цього Договору оферти.

1.3 Виконавець надає інформаційно-консультаційні послуги (далі - Послуги), зміст і розмір оплати яких опубліковано в мережі Інтернет за адресою https://www.boichenko.org/mindfulness-courses, а порядок надання та оплати яких зазначено в цьому Договорі-оферті (далі - Договір).

1.4 Акцептом цієї Оферти є передоплата замовлених послуг на умовах, зазначених у цій Оферті, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.5 Здійснюючи акцепт цієї Оферти в порядку, визначеному п.1.4 цього договору, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цього Договору.

1.6 Приймаючи цю Оферту, Замовник, тим самим, від свого імені та від імені будь-яких інших осіб, зацікавлених у визначених даним Договором послугах, висловлює свою згоду з тим, що справжні умови не обмежують його законних прав.

 

2. Предмет Договору.

 

2.1 Предметом цього Договору є оплатне надання Замовнику консультаційних послуг у вигляді групових та індивідуальних занять.

2.2 Виконавець має право в будь-який момент змінювати дати надання послуг, час, їх вартість та умови цього Договору в односторонньому порядку без попереднього узгодження із Замовником.

2.3 виконавець зобов'язується забезпечити для проведення консультацій приміщення, що відповідають санітарним і гігієнічним вимогам, а також оснащення, що відповідають нормам і правилам, які сприяють якісному наданню послуг.

 

3. Права та обов'язки Виконавця:

 

3.1. Виконавець має право:

 

3.1.1 Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

 

3.1.2 Отримувати за послуги, що надаються, оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором і відповідною Програмою Курсу.

 

3.1.3 Скасовувати, переривати або переносити будь-які Курси, змінювати їхні матеріали, значення і вагу будь-якого завдання, тесту або іспиту.

 

3.1.4 Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем у процесі проходження Курсу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.

 

3.2 Виконавець зобов'язується:

 

3.2.1 Надавати Користувачеві консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми Курсу.

 

3.2.2 Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості та змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні послуг.

 

3.2.3 Розробити навчальний план, організувати проведення занять;

 

3.2.4 За необхідності забезпечити Користувача навчально-методичними матеріалами та літературою.

 

3.2.5 Видати електронний сертифікат про закінчення Курсу навчання, який зберігатиметься на сайті Виконавця протягом 60 (шістдесяти) календарних днів після закінчення Курсу. Користувач має право самостійно роздрукувати такий сертифікат.

 

4. Права та обов'язки Користувача.

 

4.1 Користувач має право:

 

4.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Курсу.

 

4.1.2 За умови успішного проходження курсу навчання отримати Сертифікат про його закінчення.

 

4.2 Користувач зобов'язується:

 

4.2.1 Сумлінно навчатися за програмою, відвідувати теоретичні та практичні заняття, не пропускати їх без поважних причин.

 

4.2.2 Виконувати домашні завдання в рамках проходження Курсу, відповідно до вказівок Виконавця та/або його представників, і в строки, зазначені ними.

 

4.2.3 Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором і Програмою Курсу.

 

4.2.4 Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору щодо організації надання Послуг.

 

4.2.5 Утриматися в процесі проходження Курсу від дій, які:

 

4.2.5.1. можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам брати участь у Курсі та отримувати інформацію в процесі проведення Курсу.

 

4.2.5.2. можуть призвести до пошкодження майна інших Користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників чи користувачів приміщення, у якому проводиться Курс.

 

4.2.5.3. порушують громадський порядок, зокрема ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів та/або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв тощо.

 

4.2.5.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, зокрема шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або в інший спосіб, що має публічний характер.

 

4.2.5.5. проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання матеріалів Курсу або без такої.

 

4.2.6 У разі, якщо це передбачено Програмою Курсу - скласти підсумковий внутрішній тест (іспит).

 

5. Відповідальність сторін

 

5.1 Виконавець не несе відповідальності за якість роботи третіх осіб, які опосередковано беруть участь у виконанні умов за цим Договором. Наприклад, провайдерів Інтернету, операторів телефонного зв'язку, платіжних систем, орендодавців тощо.

5.2 Виконавець не несе відповідальності за часткове або повне невиконання умов цього Договору з вини третіх осіб, зазначених у пункті 3.1. У разі якщо з будь-якої причини Виконавець не надає Послуги в строк, відповідальність Виконавця обмежується виключно наданням відповідних Послуг у нові строки.

5.3 Виконавець не несе відповідальності за те, яким чином Замовник використовував отриману під час надання інформаційно-консультаційних послуг інформацію та результати її використання Замовником.

5.4 Сукупна відповідальність Виконавця за Договором, за будь-яким позовом або претензією щодо Договору або його виконання, обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за цим Договором.

5.5 Виконавець зобов'язується в узгоджені Сторонами строки надавати Послуги належним чином, відповідно до умов цього Договору.

5.6 Замовник зобов'язується підкорятися правилам внутрішнього розпорядку Виконавця.

5.7 Усі суперечки та розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін.

 

6. Вартість Послуг і порядок розрахунків.

 

6.1 Вартість Послуг Виконавця, найменування курсів і можливі способи оплати публікуються на сайті https://www.boichenko.org/. Вартість Послуг вказується з урахуванням усіх необхідних податків.

6.2 Оплата Послуг за цим Договором здійснюється на основі стовідсоткової передоплати та в порядку встановленому цим Договором. Оплата може бути проведена Замовником частинами за умови додаткового узгодження порядку проведення платежів з Виконавцем.

6.3 Виконавець не може змінювати вартість оплачених послуг для конкретного Замовника в разі, якщо той вже прийняв умови Виконавця і здійснив оплату послуг у встановленому цим Договором порядку.

6.4 Моментом оплати вважається надходження коштів на рахунок Виконавця.

6.5 Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснюваних ним платежів.

6.6 Послуги надаються в повному обсязі за умови їх повної оплати Замовником.

6.7 Виконавець залишає за собою право у відмові від надання Послуг у разі не надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

7. Умови проведення та перенесення консультацій.

7.1 Замовник має право перенести індивідуальну консультацію на інший час, але не пізніше, ніж за 1 день до початку надання Послуги. При цьому Замовник зобов'язаний не менше ніж за 24 години до початку надання Послуги попередити про це Виконавця за допомогою телефонного дзвінка. У цьому випадку Послуга вважається перенесеною і проводиться в інший час.

 

8. Форс-мажор.

 

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: воєнними діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутом, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (надалі Форс-мажор).

 

8.2 Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

 

8.3 Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують Форс-мажор.

 

8.4 З моменту отримання такого повідомлення іншою Стороною виконання умов цього Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

 

8.5 У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

 

9. Припинення Договору.

 

9.1 Дія цього Договору припиняється:

 

9.1.1. за згодою сторін;

 

9.1.2 Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені даним Договором, та будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

 

9.1.3 У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 12.1 цього Договору.

 

9.1.4 В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

 

9.2 Дія договору припиняється в разі відмови всієї групи від проходження Курсу, разом з якою Користувач проходить даний Курс.

 

10. Обробка персональних даних.

 

10.1 Відповідно до Закону про захист даних, ми зобов'язуємося забезпечити конфіденційність і безпеку отриманих персональних даних. Усі співробітники пройшли відповідне навчання з питань обробки персональних даних.

 

Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включно з прізвищем, ім'ям та по батькові, зареєстрованим місцем проживання та/або фактичним місцем проживання, ідентифікаційним номером, даними про державну реєстрацію, банківськими реквізитами, номерами телефонів та адресами електронної пошти, тощо) в базі персональних даних Виконавця "Клієнти", зокрема на збирання, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, розповсюдження та передачу їх на іншій території України. 

Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивній причині збору відповідних даних.

 

10.2 Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 р. № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.

 

11. Строк дії Договору.

 

11.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його акцепту Замовником і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань. Датою акцепту є дата оплати Замовником Послуг Виконавця.

 

11.2 Терміном закінчення дії цього Договору вважається виконання Сторонами всіх своїх зобов'язань у повному обсязі, згідно з цим Договором.

 

12. інтелектуальна власність.

 

12.1 Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну, невизначувану і відкличну ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі Курсу або на Сайті. Матеріали та будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувач може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.

 

12.2 Користувач погоджується створити і використовувати тільки один обліковий запис і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.

 

12.3 Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

 

12.4 Разом з матеріалами, створюваними в процесі проходження Курсу, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензійну, не виняткову, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, публічне розповсюдження та відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт і використання в інших цілях.

 

12.5 Зазначена в п. 12.4 цього Договору ліцензія надає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які надалі будуть купувати Послуги Виконавця. Ця умова не обмежує інші юридичні права Виконавця на матеріали Користувача, наприклад за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд Виконавця, вони не відповідають Договору.

 

13. Прикінцеві положення.

 

13.1 Сторони встановили, що будь-які суперечки і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

 

13.2 Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований та діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.

 

13.3 З огляду на п. 12.2. цього Договору, місцем вчинення цього правочину та місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце проживання Виконавця, зазначене у ст. 14 цього Договору.

 

13.4 Акцептуючи цю Оферту, Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі спори знаходяться у виключній компетенції судів України.

 

13.5 Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Ці заголовки не можуть розглядатися як такі, що визначають, обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.

 

13.6 Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

 

13.7 У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

14. Реквізити Виконавця.

 

ФОП Бойченко Михайло Володимирович

Код одержувача: 3115212614

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN

UA583052990000026008031703047

Назва банку

АТ КБ «ПриватБанк»

 

Призначення платежу: Послуги по навчанню

Контактний телефон +38 (093) 120-23-44

bottom of page